OEE Software & OEE Berekening

OEE staat voor Overall Equipment Effectiveness. In het Nederlands betekent dit ‘de werkelijke benuttingsgraad van machines’. OEE is een indicatie 0-100% die aanduidt hoe effectief een bedrijf of afdeling haar productielijn(en) inzet. De OEE is in feite dus niets anders dan de weergave van de mate van effectiviteit waarin een installatie wordt gebruikt. Bij voorkeur vindt productie plaats op de maximale snelheid, zonder kwaliteitsverliezen of tussenkomst van storingen of stilstand.

 

OEE Berekening

OEE is een weergave en wordt als volgt berekend:

Aantal goede producten over een tijdspanne gedeeld door het theoretisch mogelijke aantal producten over diezelfde tijdspanne.

OEE diagram

Verbeteren OEE

Om OEE te kunnen verbeteren is informatie nodig over de verliezen.
De 6 belangrijkste verliezen die optreden zijn:

Overall-Equipment-Effectiveness - OEE-berekenen - OEE-berekening-met-MyPlantFloor

Voorbeeld OEE berekening

De theoretische opbrengst (Name Plate Capacity) van een machine is 1.000 stuks per uur. In een shift van 8 uur worden met deze machine uiteindelijk 3.200 verkoopbare producten geproduceerd. Dan bedraagt de OEE: 3.200/8.000 = 40%. Met andere woorden: in deze shift werd maar 40% van de totaal beschikbare productiecapaciteit benut. Het is geen uitzondering dat er een OEE van 50% wordt gemeten. Stel dat de OEE waarde op 45% ligt dan betekent dat een verlies van 55%. Om het verlies goed te kunnen maken moet er over informatie betreffende het geleden verlies worden beschikt. Zo kunnen de juiste verbeteringen worden doorgevoerd in het productieproces.

Beschikbaarheidsverliezen

  • Wachten op omstellen
  • Technische storing

Snelheidsverliezen

  • Korte stops
  • Machine niet op volle snelheid

Kwaliteitsverliezen

  • Rework
  • Afkeur van producten

OEE = beschikbaarheidsgraad * prestatiegraad * kwaliteitgraad =
B/A * D/C * F/E

Verbeteren van OEE is een lucratieve bezigheid omdat bij een OEE berekening van 40% (zoals in bovenstaand voorbeeld) een verbetering van 5% gelijk is aan 12% meer output met dezelfde middelen!

 

Versiebeheer en OEE

PLC versiebeheer met Versiondog beperkt OEE verliezen na een storing tot een minimum. Goed versiebeheer met Versiondog kost minder inspanning en de vrijgekomen tijd kan besteed worden aan verbetertrajecten. Naast Versiondog heeft Agilitec ook MyPlantFloor te bieden om OEE nog verder te optimaliseren.

Agilitec logo